QOPV          
 QOPP  QOPQ  QOPR  QOPR  QOPT QOPU
QOPO QOOX QOOW QOOV QOOU QOOT